škola a učitelé

Prevence pro třídní kolektivy, podpůrná skupina pro pedagogy, individuální poradenství a metodické vedení, vzdělávání.

děti, dospívající a rodiny

Poradenství, seberozvojové skupiny, základní informace o rizikovém chování.

AKTUALITY

PROVOZ CENTRA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

V době letních prázdnin od od 19.7. – 23.8.2021 bude pro klienty z důvodu čerpání řádných dovolených pracoviště Poradenské centrum Sládkova uzavřeno.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat e-mailem na sladkova@pppbrno.cz. Reagovat na Váš mail budeme nejpozději v týdnu od 23.8.2021

ON-LINE KONZULTACE

Veškeré konzultace je možné absolvovat i on-line s využitím některé z komunikačních platforem.

Více informací zde.
Previous
Next
 • CERTIFIKOVANÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY

  Certifikované preventivní programy pro třídní kolektivy - všeobecná, selektivní a indikovaná primární prevence pro žáky a studenty ZŠ, SŠ Brno město a venkov.

 • PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

  Odborné psychologické poradenství v celém spektru projevů rizikového chování dětí a mládeže (adiktologie, šikana, záškoláctví apod.) pro rodiče, děti mládež i pro celé rodiny.

 • VZDĚLÁVÁNÍ

  Vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování a metodickou podporu pro ŠMP a ostatní pedagogy.

DUBEN 2021 - ZÁPISY Z ONLINE SETKÁNÍ SE ŠMP

13.4. a 15.4. 2021

Setkání proběhla pro velký zájem celkem ve 3 termínech a byla realizována on-line formou.

Ze strany OMP a Poradenského centra byly předány tyto informace:

 • PhDr. Skácelová vytvořila doporučenou strukturu Preventivního programu školy v době distanční výuky. Poslali jsme zvlášť tuto přílohu s prosbou o stručnou zpětnou vazbu ze strany ŠMP ZŠ.

 • Průběžně jsou nadále metodikům přeposílány aktuální informace a nabídky mailovou poštou. Tým Poradenského centra dosavadní nabídky a materiály roztřídil dle tématu a cílových skupin. Odkazy budou zaslány spolu se zápisem.

 • PhDr. Skácelová informuje o novém metodickém doporučení k práci s dětmi po návratu do škol. (viz seznam materiálů).

 • ŠMP byli opět informováni o nabídce Poradenského centra, obracet se na nás mohou jak ŠMP, tak i ostatní pedagogičtí pracovníci, konzultace mohou probíhat jako obvykle formou osobního setkání nebo formou on-line.

 • Doporučeno bylo rovněž v případě potřeby nabízet kontakty rodičům ohrožených žáků, Poradenské centrum poskytuje individuální péči v plném rozsahu. Omezena je prozatím skupinová péče, zájemci se však mohou hlásit průběžně. Rodičovská a učitelská skupina probíhá formou on-line. Aktuální termíny jsou zveřejněny na webových stránkách.

NÁPLNÍ SETKÁNÍ BYLO PŘEDEVŠÍM SDÍLENÍ A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V DOBĚ PANDEMIE. ZAZNÍVALA TATO TÉMATA:

 • ŠMP předávají své zkušenosti s prvním dnem nástupu dětí do škol a testováním na Covid-19. V některých školách testování proběhlo hladce, některé školy zaznamenaly stížnosti rodičů.

 • Řáda škol se snaží usnadnit dětem vzdělávání v rámci distanční výuky – nabízejí dětem individuální konzultace. Některé školy vytipovaly ohrožené děti, kterým nabízí možnost individuálního vzdělávání v prostředí školy za pomoci asistentů pedagoga nebo aktuálně méně vytížených pedagogů. Tato opatření vnímají jako efektivní.

 • Většina škol také realizuje pro děti pravidelné on-line třídnické hodiny, které dětem umožňují sdílet své zkušenosti a emoce, pedagogové rovněž mají možnost zachytit ohrožené děti.

 • Řada ŠMP také hodnotí kladně práci školních psychologů, kteří nabízejí online individuální konzultace, vedou třídnické hodiny, vytvářejí preventivní programy pro děti apod.

 • Zkušenosti s realizací prevence jsou různé, některé školy realizují prevenci prostřednictvím třídních učitelů v rámci výuky, jiné realizovaly konkrétní preventivní programy ve spolupráci s poskytujícími organizacemi formou on-line. Většina škol se také snaží zasílat dětem i rodičům odkazy s preventivní tematikou. K nejčastějším tématům patří bezpečné chování v kyberprostoru.

Setkání se účastnili PhDr. Lenka Skácelová a Mgr. Jana Ferdová

duben 2021

INFORMACE Z PPP

 • Informace o nových webových stránkách Poradenského centra a on-line programu zaměřeného na kyberbezpečí.

 • Systém výkaznictví – vyplňovat intuitivně, preventivní aktivity, které vyučující realizovali v průběhu distančního vzdělávání nebo hromadné aktivity školy, do kterých byli žáci zapojení.

 • Nabídka skupinek realizovaných v Poradenském centru – pro 4. – 5.ročník – PUZZLE, 6.-7.ročník – Klubkoo, starší děti POMELO. Skupinky se pravděpodobně do konce roku nepodaří otevřít, ale od začátku října 2021 bychom chtěli zahájit další běh. Prosíme o předání informací o skupinách rodičům.

 • Probíhají on-line setkání pro pedagogy a rodiče. Zároveň se pedagogové mohou objednávat i na individuální konzultace – osobní či on-line formou.

 • Nabídka individuálních konzultací pro rodiče – řešení výchovných nebo rodinných obtíží.

 • Proběhlo podání projektů JMK a jejich hodnocení. Prosím školy, které si chtějí podat projekt, aby jej metodikovi prevence PPP nezasílali v den uzávěrky, ale v dostatečném předstihu.

 • Všechny nabídky, informace přeposíláme na e-mailové adresy ŠMP.

 • V příloze připojen souhrn doporučení a tipů pro práci ŠMP a preventivní aktivity.

TÉMATA ŠMP

 • Jak funguje prevence, třídnické hodiny a vzájemná komunikace pedagogů na jednotlivých školách.

 • Slasti a strasti distanční výuky, kam nás distanční výuka posunula.

 • Kontrola ČŠI na školách a v on-line hodinách.

 • Nahrávání on-line hodin, zda ano či ne a za jakých podmínek.

 • Tipy aktivit, které školy pro žáky realizují.

 • Testování žáků na školách, adaptace ve školním prostředí.

Všem kolegům, kteří se připojili, děkuji za příjemně strávený čas a těším se na osobní setkání.

Zapsala: Mgr. Lenka Cupalová, metodik prevence PPP

14. 4. 2021 ve 13:00

Úvod – přivítání + otázky k diskusi:

 • Reflexe uplynulého období a zkušenosti z distanční výuky

 • Jaké typy problémů ŠMP řešili?

 • Preventivní aktivity?

 • S čím se žáci, rodiče a kolegové na ŠMP obracejí?

Odpovědi ŠMP:

 • Preventivní aktivity: využívání programu organizace Nevypusť duši (GML). Někde školní psycholog nabízí v určitých intervalech pro žáky online relaxační a meditační techniky (GML, Ekogymnázium). Pořádání třídnických hodin zaměřených na reflexi. Někde žákům dávají možnost individuálních online kontaktů s TU, příp. telefonických kontaktů. Online program o dospívání a kyberšikaně, online hry a soutěže (ŠMP Musilová ze ZŠ).

 • ŠMP zaznamenávají, že žákům velmi chybí jakýkoliv sociální kontakt, tzv. small talk a interaktivita v hodinách, žáci si chtějí popovídat, ŠMP zjišťují možnost nasměrovat žáky i do P centra.

 • ŠMP zaznamenávají nárůst demotivace žáků, sníženou schopnost dobře si zorganizovat čas. Někdy žáci i zvažují přerušit studium či opakovat ročník a počkat na možnost prezenční výuky (BIGY).

 • ŠMP zaznamenávají nárůst psychických problémů mezi žáky, které vyžadují péči psychologů i psychiatrů (úzkosti, deprese)

 • ŠMP zaznamenávají zvýšenou potřebu komunikace i mezi učiteli na škole. Dobrá praxe – „ranní online kávičky“ – setkání kolegů z jedné školy před zahájením vyučování.

 • ŠMP zaznamenávají problémy ve vzájemných vztazích mezi žáky, ventilované prostřednictvím sociálních sítí.

Doporučení směrem k ŠMP:

 • Vést pečlivé zápisy každé řešené události (online záškoláctví, kyberšikana, psychické problémy…)

 • Vést záznamy o řešení těchto problémů, případně zda do řešení vstoupil školní psycholog

 • Zjišťovat, zda učitelé zařazují některá preventivní témata do běžné online výuky

 • Zjištěné skutečnosti zanést do dotazníku SEPA, s využitím odstavce kvalitativního zhodnocení

 • Seznámit se s metodickým pokynem MŠMT ČR o realizaci distanční výuky i přípravě návratu žáků do škol, se zprávou a doporučením ČŠI.

Další oznámení směrem k ŠMP:

 • ŠMP bude v mailové poště zaslán seznam odkazů dostupných preventivních online programů pro různé cílové skupiny + síť odborné vnější pomoci pro žáky i jejich rodiče.

 • P centrum taktéž nabízí pomoc ve formě psychologické poradenské péče o žáky a jejich rodiny (info o nabídce péče v P centru – viz www.poradenskecentrum.cz)

 • V uplynulém měsíci proběhlo hodnocení podaných žádostí projektů na podporu primární prevence JMK, 29.4.2021 bude schválen seznam podpořených žádostí.

Za Poradenské centrum se zúčastily PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Anna Aujezká, Mgr. Lenka Macková

adresář služeb jmk

v oblasti prevence rizikového chování je ke stažení zde.

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

Dokument Podmínky spolupráce se školami a školskými zařízeními je ke stažení zde.


E-poradna

Napište nám, ozveme se Vám co nejdříve.

E-poradna