škola a učitelé

Prevence pro třídní kolektivy, podpůrná skupina pro pedagogy, individuální poradenství a metodické vedení, vzdělávání.

děti, dospívající a rodiny

Poradenství, seberozvojové skupiny, základní informace o rizikovém chování.

E-poradna

Napište nám, ozveme se Vám co nejdříve.

AKTUALITY

PROVOZ A OPATŘENÍ VZHLEDEM KE COVID-19 K 11. 1. 2021

Vzhledem k aktuální situaci je provozní doba přijímacích kanceláří na pracovištích PPP Brno následující:

Pondělí a Středa 7:30 - 16:00

Úterý, Čtvrtek a Pátek 7:30 - 14:00

Pozor! Netýká se klientů pozvaných k odbornému pracovníkovi na určitý čas.
ON-LINE KONZULTACE

Veškeré konzultace je možné absolvovat i on-line s využitím některé z komunikačních platforem.

Více informací zde.
Previous
Next
 • CERTIFIKOVANÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY

  Certifikované preventivní programy pro třídní kolektivy - všeobecná, selektivní a indikovaná primární prevence pro žáky a studenty ZŠ, SŠ Brno město a venkov.

 • PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

  Odborné psychologické poradenství v celém spektru projevů rizikového chování dětí a mládeže (adiktologie, šikana, záškoláctví apod.) pro rodiče, děti mládež i pro celé rodiny.

 • VZDĚLÁVÁNÍ

  Vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování a metodickou podporu pro ŠMP a ostatní pedagogy.

ÚNOR 2021 - ZÁPISY Z ONLINE SETKÁNÍ SE ŠMP

únor 2021

ONLINE SETKÁNÍ SE ŠMP – BRNO MĚSTO

Setkání proběhly celkem v pěti termínech, zvláštní termín byl určen pro speciální školy.

INFORMACE Z PPP

 • MŠMT vydalo doporučení realizovat prevenci i on-line formou.

 • Byly zveřejněny výstupy z dotazníkového šetření v rámci Systému evidence preventivních aktivit (SEPA), které mapovalo aktuální stav v oblasti všech hlavních typů rizikového chování a duševního zdraví u dětí během aktuální epidemiologické situace (2. vlna covid-19), a dále připravenost, možnosti a potřeby základních a středních škol v období distanční výuky, které jsou potřebné pro poskytování preventivních intervencí v rámci SEPA.

 • Byl vyhlášen dotační program Jihomoravského kraje „Preventivní programy škol v roce 2021“.

 • Průběžně jsou metodikům přeposílány aktuální informace a nabídky e-mailovou poštou.

 • ŠMP byli rovněž informováni o nabídce Poradenského centra; obracet se na nás mohou jak ŠMP, tak i ostatní pedagogičtí pracovníci, konzultace mohou probíhat jako obvykle formou osobního setkání nebo formou on-line. Doporučeno bylo rovněž v případě potřeby nabízet kontakty rodičům ohrožených žáků, Poradenské centrum poskytuje individuální péči v plném rozsahu. Omezena je prozatím skupinová péče, která v současné době probíhá on-line formou.

 • V současné době dochází rovněž k tvorbě nových webových stránek Poradenského centra, kde lze nalézt všechny aktuální termíny a nabídky. Webové stránky Centra budou postupně

TÉMATA ŠMP

 • Zkušenosti z distanční výuky jsou různé, nejčastěji si pedagogové stěžují na nepřipojování se dětí k výuce nebo k vypínání kamer. Poměrně častým problémem jsou i nevhodné komentáře v přidruženém chatu. Některé školy mají povinnosti žáků dobře ošetřeny ve školním řádu, v tomto případě je účast dětí na distanční výuce vysoká, většina dětí má i zapnuté kamery. V těchto případech také pedagogové při absencích okamžitě informují rodiče.

 • Řada škol využívá ke komunikaci s žáky on-line třídnické hodiny, které umožňují dětem sdílet své zkušenosti, emoce, zážitky apod.

 • Většina škol rovněž nabízí možnost individuálních konzultací, některé dokonce i možnost distanční výuky přímo na škole (především pro děti, pro které je vzdělávání v domácím prostředí obzvlášť obtížné).

 • Na mnoha školách jsou často využívány služby školních psychologů.

 • Většina škol aktuálně nemá možnost z různých důvodů zařazovat preventivní aktivity, některé školy se ale snaží zasílat dětem odkazy na on-line preventivní aktivity, někteří pedagogové se je snaží alespoň částečně zařadit do výuky; nejčastějšími tématy v tomto období je kyberbezpečnost a duševní zdraví.

 • Velké problémy vnímají především speciální školy, které v současné době rovněž většinu žáků vzdělávají distančním formou – pro velkou část dětí i jejich rodičů je tato forma velmi obtížná, děti jsou frustrované, mají psychické obtíže.

 • Více početné školní třídy se setkávají s potížemi v online výuce spojenými právě s vysokým počtem žáků a ztíženou interakcí v rámci této skupiny. Tuto situaci velmi dobře řeší např. funkce MS Teams pro rozdělení žáků do skupin mezi kterými se lze volně pohybovat. Příp. je možné využít služeb aplikace SpatialChat.

Setkání se účastnili PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Jana Ferdová a Mgr. et Mgr. Martin Šťastný

Zapsali: Jana Ferdová a Martin Šťastný

únor 2021

ONLINE SETKÁNÍ SE ŠMP – BRNO VENKOV

INFORMACE Z PPP

 • Informace o práci na nových webových stránkách Poradenského centra a on-line programu zaměřeného na kyberbezpečí.

 • Systém výkaznictví – vyplňovat intuitivně, preventivní aktivity, které vyučující realizovaly v průběhu distančního vzdělávání.

 • Nabídka skupinek realizovaných v Poradenském centru – pro 4. – 5.ročník – PUZZLE, 6.-7.ročník – Klubkoo, starší děti POMELO. Probíhají on-line setkání pro pedagogy a rodiče. Zároveň se pedagogové mohou objednávat i na individuální konzultace – osobní či on-line formou.

 • Nabídka individuálních konzultací pro rodiče – řešení výchovných nebo rodinných obtíží.

 • Podávání projektů JMK- poslat ŠM k vyhodnocení, pak zaslat na JMK (všechny informace předány e-mailem).

 • Příklady dobré praxe jsou k dispozici na www.osprch.cz v pravé horní části.

 • Všechny nabídky, informace přeposíláme na e-mailové adresy ŠMP.

TÉMATA ŠMP

 • Jak funguje prevence a třídnické hodiny na jednotlivých školách

 • Slasti a strasti distanční výuky

 • Kontrola ČŠI na školách a v on-line hodinách

 • Psychické obtíže žáků – lze řešit na www.nevypustdusi.cz nebo pomocí aplikace Nepanikař

 • Obavy z příchodu žáků do školy, z formování kolektivu, znovuvytvoření pracovních návyků.

 • Tip: na práci s kolektivem využít Dobronauty.

Všem kolegům, kteří se připojili, děkuji za příjemně strávený čas a těším se na osobní setkání.

Zapsala: Mgr. Lenka Cupalová, metodik prevence PPP

únor 2021

ONLINE SETKÁNÍ SE ŠMP – STŘEDNÍ ŠKOLY

Schůzky proběhly ve třech skupinách, 3.2., 10. 2., 11.2. 2021

INFORMACE Z PPP

 • MŠMT vydalo doporučení realizovat prevenci i on-line formou.

 • Byly zveřejněny výstupy z dotazníkového šetření v rámci Systému evidence preventivních aktivit (SEPA), které mapovalo aktuální stav v oblasti všech hlavních typů rizikového chování a duševního zdraví u dětí během aktuální epidemiologické situace (2. vlna covid-19), a dále připravenost, možnosti a potřeby základních a středních škol v období distanční výuky, které jsou potřebné pro poskytování preventivních intervencí. v rámci SEPA.

 • Byl vyhlášen dotační program Jihomoravského kraje „Preventivní programy škol v roce 2021“.

 • Průběžně metodikům přeposíláme aktuální informace a nabídky mailovou poštou.

TÉMATA ŠMP

Cílem schůzek byla především výměna zkušeností s prací ŠMP v době epidemiologických opatření a distanční výuky. Většina přítomných sdělila, že se jim podařilo realizovat část plánovaných preventivních aktivit ještě na začátku školního roku. Následně po přechodu na distanční výuku již cílené preventivní programy se třídami neprobíhaly. Ve většině škol realizují třídní učitelé třídnické hodiny on-line, někteří školní psychologové se jich také účastní nebo nabízí žákům on-line konzultace individuálně. Na některých školách realizovali on-line konzultace s rodiči věnované potížím s motivací žáků k distanční výuce, případně také problémům s domácím technickým zabezpečením distanční výuky (nejčastěji řešeno s třídním učitelem). Některé školy řešily záškoláctví (neúčast na distanční výuce) nebo nedostatečné plnění zadávaných úkolů. V několika případech byly řešeny potíže studentů související s jejich psychickými zdravotními problémy, které měli původ v době před distanční výukou a v aktuální situaci se zhoršily. Na některých školách dostávají pedagogové od studentů naopak zpětné vazby v tom smyslu, že jim distanční výuka vyhovuje, zvládají školu časově efektivněji a mohou se potom více věnovat svým dalším aktivitám a zájmům (ZUŠ, jazyky apod.)

V závěru jsme shrnuly aktuální nabídku služeb Poradenského centra, především možnost konzultací ŠMP a ostatních pedagogů individuálně i skupinově formou on-line setkání. Pro klienty naše zařízení funguje v běžném režimu. Omezeny jsou pouze prezenční skupinové programy a programy pro třídní kolektivy SŠ. Aktuální informace a termíny skupinových setkání najdou na našich webových stánkách.

Za Poradenské centrum se zúčastily PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Anna Aujezká, Mgr. Lenka Macková

Zapsala: Lenka Macková

adresář služeb jmk

v oblasti prevence rizikového chování je ke stažení zde.

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

Dokument Podmínky spolupráce se školami a školskými zařízeními je ke stažení zde.


E-poradna