O NÁS

Jsme odloučeným pracovištěm Pedagogicko-psychologické poradny Brno, příspěvková organizace.

Zaměřujeme se zejména na oblast primární a sekundární prevence rizikového chování u dětí a mládeže.

Našimi klienty jsou děti, mládež, rodiče a pedagogové.

Pro školy realizujeme programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence.

V rámci péče o individuální klienty se v sekundární prevenci věnujeme odbornému psychologickému poradenství, zaměřenému na oblast rizikového chování (experimentace s návykovými látkami, netolismus, šikana, záškoláctví…) a na výchovné a rodinné obtíže.

Klientům se věnujeme individuálně, pracujeme také s celým rodinným systémem a poskytujeme i skupinové činnosti.

Nabízíme metodickou podporu pedagogům a jejich vzdělávání.

Spolupracujeme s ostatními organizacemi v síti preventivních a odborných služeb.

Veškeré naše služby jsou bezplatné.

NÁŠ TÝM

Kdo jsme a co děláme?

HISTORIE CENTRA

Jak šel čas..

certifikace preventivních programů

Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s MŠMT udělil Pedagogicko – psychologické poradně Brno v únoru 2019 certifikát odborné způsobilosti.

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti.

Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

  Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

  Rasismus a xenofobie

  Negativní působení sekt

  Sexuální rizikové chování

  Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

  Spektrum poruch příjmu potravy

  Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

  Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

  Žáci 1. až 3. třídy

  Žáci 4. a 5. třídy

  Žáci 2. stupně ZŠ

  Žáci středních škol

  Studenti vysokých škol

Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

  Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

  Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

  Spektrum poruch příjmu potravy

  Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

  Právní vědomí napříč typy rizikového chování

  Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

  Žáci 1. až 3. třídy

  Žáci 4. a 5. třídy

  Žáci 2. stupně ZŠ

  Žáci středních škol

Pro programy školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

  Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

  Sexuální rizikové chování

  Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

  Spektrum poruch příjmu potravy

  Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

  Právní vědomí napříč typy rizikového chování

  Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

  Žáci 2. stupně ZŠ

  Žáci středních škol