Setkání školních metodiků prevence

ZŠ Brno – město
 • 30. 5. v 8:30
 • 11. 6. ve 13:00
 • 14. 6. v 8:30
ZŠ Brno – venkov
 • 30. 5. ve 13:00
 • 31. 5. ve 8:30
SŠ Brno – město + venkov
 • 11. 6. v 8:30
 • 26. 6. ve 13:00
Maximální počet účastníků na jedno setkání je 23.

Na setkání školních metodiků prevence je potřeba se přihlásit přes formuláře níže.

Prosíme, dávejte pozor na to, jestli máte vybrán správný kalendář!

Setkání ŠMP - Brno - město

Květen 2024
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Červen 2024
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Setkání ŠMP - Brno - venkov

Květen 2024
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Červen 2024
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Setkání ŠMP - SŠ Brno - město + venkov

Červen 2024
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zápis ze schůzky ŠMP 26.5.-16.6.2022

Schůzky ŠMP proběhly na školách jednotlivých trojkových obcí. Některých schůzek se zúčastnili pracovníci OSPOD a Policie ČR a společně jsme pojmenovávali nejčastějších rizikové chování, se kterým se setkáváme (skryté záškoláctví, omlouvání absencí žáků z UK, nerespektování pravidel, autority, sebestřednost, cílené ničení školního majetku, nevhodné chování v kyberprostoru, častější hlášení konfliktů na Policii…).

ŠMP byli seznámeni s metodickým materiálem pilotního projektu KID.

V UN vychází na pokračování Právo ve škole, kde mohou pedagogové získat informace, které se týkají vstupu Policie ČR do školy, jejich kompetence a další.

ŠMP byli seznámeni s Certifikovaným programem všeobecné prevence „Pro život“ (web: https://napocatku.cz/programy-pro-skoly/, e-mail: prevence@napocatku.cz, tel: 774 440 831) a s projektem Ostrovy života (www.espediente.cz).

Prosíme o vyplnění výkaznictví SEPA (www.preventivni-aktivity.cz ) – do poloviny července, sleduje to i ČŠI.

Organizace, které dostaly finanční dotaci na Projekty od JMK – podrobně prostudovat podmínky účtování.

Je důležité předávat informace pedagogickému sboru, jednotlivým pedagogům, školním psychologům a speciálním pedagogům, na poradách – opakovaně se ukazuje, že TU nevědí, jak řešit složité situace, agresi, šikanu. ŠMP byl měl metodicky vést pedagogy, aby sami dokázali ošetřit rizikové chování ve své třídě, ve škole (využívat PO pro práci se třídou, metodické pokyny MŠMT).

JMK získalo dotace na vzdělávání pro pedagogy:

  Lektor: Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
  • Drogy ve škole (8 h)
  • Zážitkové techniky v protidrogové prevenci (8 h)
  • Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí (6 h)
  Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová
  • Podpora pozornosti dětí (8 h)
  • Jak lépe porozumět vzdělávacím potřebám současné „digitální“ generace (8 h)
  • Rozvoj mediální gramotnosti ve školním prostředí (8 h)
  Lektorky: Mgr. Monika Fojtáchová a Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.
  • Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí (8 h)
  Lektorka: PhDr. Lidmila Pekařová
  • Citová výchova – webinář (4 h)
  Lektorky: PhDr. Táňa Fikarová a PhD.Mgr. Kateřina Ingrová
  • Záměrné sebepoškozování u dětí a náctiletých (8 h)
  Mgr. Helena Adamusová a Mgr. Renata Ježková
  • Třídnická hodina – jeden z nástrojů, jak ovlivnit klima třídy (8 h)
  • Školní metodik prevence na škole (8 h)
  Mgr. Helena Adamusová
  • Kyberšikana, její řešení a další zneužití ICT technologií (8 h)
  • Práce s třídním klimatem (8 h)
  Mgr. Renata Ježková
  • Na slovíčko se šikanou – základní orientace v problému (8 h)
  • Klima třídy (8 h)
  Lektor: Mgr. Jiří Halda
  • Emoční a sociální zralost dítěte před nástupem do školy (8 h)
  Lektorka: Mgr. Svatava Vyhlídalová
  • Rozvoj emoční inteligence u dětí (8 h)

„Krajská konference primární prevence rizikového chování“ – dne 10.11.2022 se uskuteční ve spolupráci s PPP Brno, pracovištěm Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, Sládkova 45 v aule na VIMu, Hybešova 15, 602 00 Brno

!!! Od září 2022 bude metodickou pomoc ŠMP Brno-venkov a Brno-město poskytovat PhDr. Lenka Skácelová, programy ve třídách Brno-venkov povede Mgr. Jana Ferdová a Mgr. Martin Šťastný.

Zapsala Mgr. Lenka Cupalová, metodik prevence PPP

DUBEN 2021 - ZÁPISY Z ONLINE SETKÁNÍ SE ŠMP

13.4. a 15.4. 2021

Setkání proběhla pro velký zájem celkem ve 3 termínech a byla realizována on-line formou.

Ze strany OMP a Poradenského centra byly předány tyto informace:

 • PhDr. Skácelová vytvořila doporučenou strukturu Preventivního programu školy v době distanční výuky. Poslali jsme zvlášť tuto přílohu s prosbou o stručnou zpětnou vazbu ze strany ŠMP ZŠ.

 • Průběžně jsou nadále metodikům přeposílány aktuální informace a nabídky mailovou poštou. Tým Poradenského centra dosavadní nabídky a materiály roztřídil dle tématu a cílových skupin. Odkazy budou zaslány spolu se zápisem.

 • PhDr. Skácelová informuje o novém metodickém doporučení k práci s dětmi po návratu do škol. (viz seznam materiálů).

 • ŠMP byli opět informováni o nabídce Poradenského centra, obracet se na nás mohou jak ŠMP, tak i ostatní pedagogičtí pracovníci, konzultace mohou probíhat jako obvykle formou osobního setkání nebo formou on-line.

 • Doporučeno bylo rovněž v případě potřeby nabízet kontakty rodičům ohrožených žáků, Poradenské centrum poskytuje individuální péči v plném rozsahu. Omezena je prozatím skupinová péče, zájemci se však mohou hlásit průběžně. Rodičovská a učitelská skupina probíhá formou on-line. Aktuální termíny jsou zveřejněny na webových stránkách.

NÁPLNÍ SETKÁNÍ BYLO PŘEDEVŠÍM SDÍLENÍ A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V DOBĚ PANDEMIE. ZAZNÍVALA TATO TÉMATA:

 • ŠMP předávají své zkušenosti s prvním dnem nástupu dětí do škol a testováním na Covid-19. V některých školách testování proběhlo hladce, některé školy zaznamenaly stížnosti rodičů.

 • Řáda škol se snaží usnadnit dětem vzdělávání v rámci distanční výuky – nabízejí dětem individuální konzultace. Některé školy vytipovaly ohrožené děti, kterým nabízí možnost individuálního vzdělávání v prostředí školy za pomoci asistentů pedagoga nebo aktuálně méně vytížených pedagogů. Tato opatření vnímají jako efektivní.

 • Většina škol také realizuje pro děti pravidelné on-line třídnické hodiny, které dětem umožňují sdílet své zkušenosti a emoce, pedagogové rovněž mají možnost zachytit ohrožené děti.

 • Řada ŠMP také hodnotí kladně práci školních psychologů, kteří nabízejí online individuální konzultace, vedou třídnické hodiny, vytvářejí preventivní programy pro děti apod.

 • Zkušenosti s realizací prevence jsou různé, některé školy realizují prevenci prostřednictvím třídních učitelů v rámci výuky, jiné realizovaly konkrétní preventivní programy ve spolupráci s poskytujícími organizacemi formou on-line. Většina škol se také snaží zasílat dětem i rodičům odkazy s preventivní tematikou. K nejčastějším tématům patří bezpečné chování v kyberprostoru.

Setkání se účastnili PhDr. Lenka Skácelová a Mgr. Jana Ferdová

duben 2021

INFORMACE Z PPP

 • Informace o nových webových stránkách Poradenského centra a on-line programu zaměřeného na kyberbezpečí.

 • Systém výkaznictví – vyplňovat intuitivně, preventivní aktivity, které vyučující realizovali v průběhu distančního vzdělávání nebo hromadné aktivity školy, do kterých byli žáci zapojení.

 • Nabídka skupinek realizovaných v Poradenském centru – pro 4. – 5.ročník – PUZZLE, 6.-7.ročník – Klubkoo, starší děti POMELO. Skupinky se pravděpodobně do konce roku nepodaří otevřít, ale od začátku října 2021 bychom chtěli zahájit další běh. Prosíme o předání informací o skupinách rodičům.

 • Probíhají on-line setkání pro pedagogy a rodiče. Zároveň se pedagogové mohou objednávat i na individuální konzultace – osobní či on-line formou.

 • Nabídka individuálních konzultací pro rodiče – řešení výchovných nebo rodinných obtíží.

 • Proběhlo podání projektů JMK a jejich hodnocení. Prosím školy, které si chtějí podat projekt, aby jej metodikovi prevence PPP nezasílali v den uzávěrky, ale v dostatečném předstihu.

 • Všechny nabídky, informace přeposíláme na e-mailové adresy ŠMP.

 • V příloze připojen souhrn doporučení a tipů pro práci ŠMP a preventivní aktivity.

TÉMATA ŠMP

 • Jak funguje prevence, třídnické hodiny a vzájemná komunikace pedagogů na jednotlivých školách.

 • Slasti a strasti distanční výuky, kam nás distanční výuka posunula.

 • Kontrola ČŠI na školách a v on-line hodinách.

 • Nahrávání on-line hodin, zda ano či ne a za jakých podmínek.

 • Tipy aktivit, které školy pro žáky realizují.

 • Testování žáků na školách, adaptace ve školním prostředí.

Všem kolegům, kteří se připojili, děkuji za příjemně strávený čas a těším se na osobní setkání.

Zapsala: Mgr. Lenka Cupalová, metodik prevence PPP

14. 4. 2021 ve 13:00

Úvod – přivítání + otázky k diskusi:

 • Reflexe uplynulého období a zkušenosti z distanční výuky

 • Jaké typy problémů ŠMP řešili?

 • Preventivní aktivity?

 • S čím se žáci, rodiče a kolegové na ŠMP obracejí?

Odpovědi ŠMP:

 • Preventivní aktivity: využívání programu organizace Nevypusť duši (GML). Někde školní psycholog nabízí v určitých intervalech pro žáky online relaxační a meditační techniky (GML, Ekogymnázium). Pořádání třídnických hodin zaměřených na reflexi. Někde žákům dávají možnost individuálních online kontaktů s TU, příp. telefonických kontaktů. Online program o dospívání a kyberšikaně, online hry a soutěže (ŠMP Musilová ze ZŠ).

 • ŠMP zaznamenávají, že žákům velmi chybí jakýkoliv sociální kontakt, tzv. small talk a interaktivita v hodinách, žáci si chtějí popovídat, ŠMP zjišťují možnost nasměrovat žáky i do P centra.

 • ŠMP zaznamenávají nárůst demotivace žáků, sníženou schopnost dobře si zorganizovat čas. Někdy žáci i zvažují přerušit studium či opakovat ročník a počkat na možnost prezenční výuky (BIGY).

 • ŠMP zaznamenávají nárůst psychických problémů mezi žáky, které vyžadují péči psychologů i psychiatrů (úzkosti, deprese)

 • ŠMP zaznamenávají zvýšenou potřebu komunikace i mezi učiteli na škole. Dobrá praxe – „ranní online kávičky“ – setkání kolegů z jedné školy před zahájením vyučování.

 • ŠMP zaznamenávají problémy ve vzájemných vztazích mezi žáky, ventilované prostřednictvím sociálních sítí.

Doporučení směrem k ŠMP:

 • Vést pečlivé zápisy každé řešené události (online záškoláctví, kyberšikana, psychické problémy…)

 • Vést záznamy o řešení těchto problémů, případně zda do řešení vstoupil školní psycholog

 • Zjišťovat, zda učitelé zařazují některá preventivní témata do běžné online výuky

 • Zjištěné skutečnosti zanést do dotazníku SEPA, s využitím odstavce kvalitativního zhodnocení

 • Seznámit se s metodickým pokynem MŠMT ČR o realizaci distanční výuky i přípravě návratu žáků do škol, se zprávou a doporučením ČŠI.

Další oznámení směrem k ŠMP:

 • ŠMP bude v mailové poště zaslán seznam odkazů dostupných preventivních online programů pro různé cílové skupiny + síť odborné vnější pomoci pro žáky i jejich rodiče.

 • P centrum taktéž nabízí pomoc ve formě psychologické poradenské péče o žáky a jejich rodiny (info o nabídce péče v P centru – viz www.poradenskecentrum.cz)

 • V uplynulém měsíci proběhlo hodnocení podaných žádostí projektů na podporu primární prevence JMK, 29.4.2021 bude schválen seznam podpořených žádostí.

Za Poradenské centrum se zúčastily PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Anna Aujezká, Mgr. Lenka Macková

ÚNOR 2021 - ZÁPISY Z ONLINE SETKÁNÍ SE ŠMP

únor 2021

ONLINE SETKÁNÍ SE ŠMP – BRNO MĚSTO

Setkání proběhly celkem v pěti termínech, zvláštní termín byl určen pro speciální školy.

INFORMACE Z PPP

 • MŠMT vydalo doporučení realizovat prevenci i on-line formou.

 • Byly zveřejněny výstupy z dotazníkového šetření v rámci Systému evidence preventivních aktivit (SEPA), které mapovalo aktuální stav v oblasti všech hlavních typů rizikového chování a duševního zdraví u dětí během aktuální epidemiologické situace (2. vlna covid-19), a dále připravenost, možnosti a potřeby základních a středních škol v období distanční výuky, které jsou potřebné pro poskytování preventivních intervencí v rámci SEPA.

 • Byl vyhlášen dotační program Jihomoravského kraje „Preventivní programy škol v roce 2021“.

 • Průběžně jsou metodikům přeposílány aktuální informace a nabídky e-mailovou poštou.

 • ŠMP byli rovněž informováni o nabídce Poradenského centra; obracet se na nás mohou jak ŠMP, tak i ostatní pedagogičtí pracovníci, konzultace mohou probíhat jako obvykle formou osobního setkání nebo formou on-line. Doporučeno bylo rovněž v případě potřeby nabízet kontakty rodičům ohrožených žáků, Poradenské centrum poskytuje individuální péči v plném rozsahu. Omezena je prozatím skupinová péče, která v současné době probíhá on-line formou.

 • V současné době dochází rovněž k tvorbě nových webových stránek Poradenského centra, kde lze nalézt všechny aktuální termíny a nabídky. Webové stránky Centra budou postupně

TÉMATA ŠMP

 • Zkušenosti z distanční výuky jsou různé, nejčastěji si pedagogové stěžují na nepřipojování se dětí k výuce nebo k vypínání kamer. Poměrně častým problémem jsou i nevhodné komentáře v přidruženém chatu. Některé školy mají povinnosti žáků dobře ošetřeny ve školním řádu, v tomto případě je účast dětí na distanční výuce vysoká, většina dětí má i zapnuté kamery. V těchto případech také pedagogové při absencích okamžitě informují rodiče.

 • Řada škol využívá ke komunikaci s žáky on-line třídnické hodiny, které umožňují dětem sdílet své zkušenosti, emoce, zážitky apod.

 • Většina škol rovněž nabízí možnost individuálních konzultací, některé dokonce i možnost distanční výuky přímo na škole (především pro děti, pro které je vzdělávání v domácím prostředí obzvlášť obtížné).

 • Na mnoha školách jsou často využívány služby školních psychologů.

 • Většina škol aktuálně nemá možnost z různých důvodů zařazovat preventivní aktivity, některé školy se ale snaží zasílat dětem odkazy na on-line preventivní aktivity, někteří pedagogové se je snaží alespoň částečně zařadit do výuky; nejčastějšími tématy v tomto období je kyberbezpečnost a duševní zdraví.

 • Velké problémy vnímají především speciální školy, které v současné době rovněž většinu žáků vzdělávají distančním formou – pro velkou část dětí i jejich rodičů je tato forma velmi obtížná, děti jsou frustrované, mají psychické obtíže.

 • Více početné školní třídy se setkávají s potížemi v online výuce spojenými právě s vysokým počtem žáků a ztíženou interakcí v rámci této skupiny. Tuto situaci velmi dobře řeší např. funkce MS Teams pro rozdělení žáků do skupin mezi kterými se lze volně pohybovat. Příp. je možné využít služeb aplikace SpatialChat.

Setkání se účastnili PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Jana Ferdová a Mgr. et Mgr. Martin Šťastný

Zapsali: Jana Ferdová a Martin Šťastný

únor 2021

ONLINE SETKÁNÍ SE ŠMP – BRNO VENKOV

INFORMACE Z PPP

 • Informace o práci na nových webových stránkách Poradenského centra a on-line programu zaměřeného na kyberbezpečí.

 • Systém výkaznictví – vyplňovat intuitivně, preventivní aktivity, které vyučující realizovaly v průběhu distančního vzdělávání.

 • Nabídka skupinek realizovaných v Poradenském centru – pro 4. – 5.ročník – PUZZLE, 6.-7.ročník – Klubkoo, starší děti POMELO. Probíhají on-line setkání pro pedagogy a rodiče. Zároveň se pedagogové mohou objednávat i na individuální konzultace – osobní či on-line formou.

 • Nabídka individuálních konzultací pro rodiče – řešení výchovných nebo rodinných obtíží.

 • Podávání projektů JMK- poslat ŠM k vyhodnocení, pak zaslat na JMK (všechny informace předány e-mailem).

 • Příklady dobré praxe jsou k dispozici na www.osprch.cz v pravé horní části.

 • Všechny nabídky, informace přeposíláme na e-mailové adresy ŠMP.

TÉMATA ŠMP

 • Jak funguje prevence a třídnické hodiny na jednotlivých školách

 • Slasti a strasti distanční výuky

 • Kontrola ČŠI na školách a v on-line hodinách

 • Psychické obtíže žáků – lze řešit na www.nevypustdusi.cz nebo pomocí aplikace Nepanikař

 • Obavy z příchodu žáků do školy, z formování kolektivu, znovuvytvoření pracovních návyků.

 • Tip: na práci s kolektivem využít Dobronauty.

Všem kolegům, kteří se připojili, děkuji za příjemně strávený čas a těším se na osobní setkání.

Zapsala: Mgr. Lenka Cupalová, metodik prevence PPP

únor 2021

ONLINE SETKÁNÍ SE ŠMP – STŘEDNÍ ŠKOLY

Schůzky proběhly ve třech skupinách, 3.2., 10. 2., 11.2. 2021

INFORMACE Z PPP

 • MŠMT vydalo doporučení realizovat prevenci i on-line formou.

 • Byly zveřejněny výstupy z dotazníkového šetření v rámci Systému evidence preventivních aktivit (SEPA), které mapovalo aktuální stav v oblasti všech hlavních typů rizikového chování a duševního zdraví u dětí během aktuální epidemiologické situace (2. vlna covid-19), a dále připravenost, možnosti a potřeby základních a středních škol v období distanční výuky, které jsou potřebné pro poskytování preventivních intervencí. v rámci SEPA.

 • Byl vyhlášen dotační program Jihomoravského kraje „Preventivní programy škol v roce 2021“.

 • Průběžně metodikům přeposíláme aktuální informace a nabídky mailovou poštou.

TÉMATA ŠMP

Cílem schůzek byla především výměna zkušeností s prací ŠMP v době epidemiologických opatření a distanční výuky. Většina přítomných sdělila, že se jim podařilo realizovat část plánovaných preventivních aktivit ještě na začátku školního roku. Následně po přechodu na distanční výuku již cílené preventivní programy se třídami neprobíhaly. Ve většině škol realizují třídní učitelé třídnické hodiny on-line, někteří školní psychologové se jich také účastní nebo nabízí žákům on-line konzultace individuálně. Na některých školách realizovali on-line konzultace s rodiči věnované potížím s motivací žáků k distanční výuce, případně také problémům s domácím technickým zabezpečením distanční výuky (nejčastěji řešeno s třídním učitelem). Některé školy řešily záškoláctví (neúčast na distanční výuce) nebo nedostatečné plnění zadávaných úkolů. V několika případech byly řešeny potíže studentů související s jejich psychickými zdravotními problémy, které měli původ v době před distanční výukou a v aktuální situaci se zhoršily. Na některých školách dostávají pedagogové od studentů naopak zpětné vazby v tom smyslu, že jim distanční výuka vyhovuje, zvládají školu časově efektivněji a mohou se potom více věnovat svým dalším aktivitám a zájmům (ZUŠ, jazyky apod.)

V závěru jsme shrnuly aktuální nabídku služeb Poradenského centra, především možnost konzultací ŠMP a ostatních pedagogů individuálně i skupinově formou on-line setkání. Pro klienty naše zařízení funguje v běžném režimu. Omezeny jsou pouze prezenční skupinové programy a programy pro třídní kolektivy SŠ. Aktuální informace a termíny skupinových setkání najdou na našich webových stánkách.

Za Poradenské centrum se zúčastily PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Anna Aujezká, Mgr. Lenka Macková

Zapsala: Lenka Macková

říjen 2020

Zápis ze schůzek školních metodiků prevence Brno-město, Brno-venkov je zde.

Aktuální legislativa pro školní metodiky prevence (duben 2019) přehledně zpracovaná zde.