VZdělávání

Aktuální nabídku seminářů, které pro Vás připravujeme na jednotlivá pololetí školního roku naleznete na hlavní stránce v sekci AKTUALITY, kde je i přihlašovací formulář.
Stálá nabídka seminářů, které otevíráme v případě Vašeho zájmu – při naplnění minimální kapacity.

– práce třídních učitelů v oblasti primární prevence rizikového chování

Popis vzdělávání: Program vychází z potřeby aktivního zapojení třídních učitelů do prevence rizikového chování, zvláště pak prevence šikany.

Časová dotace programu je 22 vyučovacích hodin, rozložených do 3 dnů (třetí den programu v časovém odstupu od přechozích dvou).

Cílem programu je ujasnit smysl a upevnit význam třídnických hodin (TH) v práci s kolektivem třídy. Účastníci získají nezbytný teoretický základ pro plánování a vedení TH. Budou mít také možnost v rámci sebezkušenostní části zkoušet a nacvičovat praktické dovednosti, sdílet zkušenosti z praxe s ostatními a řešit modelové situace.

Účastníci obdrží po skončení programu brožuru “Metodika vedení třídnických hodin”.

Lektoři: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Lenka Cupalová, Mgr. Jana Ferdová, Mgr. Lenka Macková, Mgr. Anna Aujezká, Mgr. Michaela Řihánková, Mgr. Martin Šťastný

Cena: Poplatek na 1 účastníka je 2863,- Kč

Osvědčení: Akreditace MŠMT Č.j.: 32021/2020-2-806

– práce třídních učitelů, školních psychologů a ostatních pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence rizikového chování

Popis vzdělávání: Program vychází z potřeby aktivního zapojení třídních učitelů, školních psychologů a ostatních pedagogů do prevence rizikového chování, zvláště pak prevence šikany. Vznik nového třídního kolektivu (nejčastěji při přechodu na druhý stupeň ZŠ a nástupu na SŠ) považujeme za významný moment, který zásadně ovlivňuje utváření zdravých vztahů v třídním kolektivu.

Časová dotace programu je 16 vyučovacích hodin – 2denní seminář.

Cílem programu je seznámit účastníky s konkrétní metodikou napomáhající aktivně utvářet a podporovat zdravé vztahy v nově vzniklých třídních kolektivech, prezentovat teoretické poznatky uvedené do souvislostí s praktickými situacemi ze školní praxe. Výstupy z tohoto programu mohou být užitečné při plánování a realizaci adaptačních programů pro školní třídu.

Účastníci obdrží po skončení programu metodické listy konkrétních postupů práce se třídou.

Lektoři: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Lenka Cupalová, Mgr. Jana Ferdová, Mgr. Lenka Macková, Mgr. Anna Aujezká, Mgr. Michaela Řihánková, Mgr. Martin Šťastný

Cena: Poplatek na 1 účastníka je 2158,- Kč

Osvědčení: Akreditace MŠMT Č.j.: 32021/2020-2-806

Popis metodiky: Metodika Unplugged je určena pro žáky 6. – 9. tříd, je interaktivní a simuluje aktivní účast žáků. Sestává z 12 lekcí (během jednoho školního roku) věnovaných prevenci užívání návykových látek, ale též rozvoji intrapersonálních a interpersonálních životních dovedností (life skills).

Popis vzdělávání: Během dvoudenního školení (16 hodin) jsou účastníci seznámeni se základními informacemi o programu, o jeho struktuře, postoji a metodologii, která je zapotřebí pro práci se životními dovednostmi a sociálním vlivem. Lektor se zaměřuje na postoje učitelů a důležité otázky spojené se stylem výuky. Školení není pouze instruktážní, ale také vysoce interaktivní a účastníci tak mají možnost vyzkoušet si program a ocitnout se na židlích, na nichž sedávají žáci. Součástí kurzu je i 12 hodin následných skupinových setkávání s lektorem, během realizace programu, rozdělených do 3–4 etap. V rámci nich si účastníci upevňují a rozšiřují znalosti nabyté v kurzu, sdílejí, předávají a evaluují zkušenosti z realizace programů ve třídách.

Podmínkou získání osvědčení je naplnění 90 % docházky z dvoudenního kurzu a 80 % docházky z průběžných setkávání. Osvědčení dokládá oprávnění k používání metodiky Unplugged a rovněž k pořízení materiálů pro program (manuál pro učitele, barevné pracovní sešity pro žáky a karty).

Požadavky pro účast v kurzu: absolvované specializační studium školní metodik prevence v rozsahu 250 hodin, případně pedagog s 5 lety praxe v roli metodika či lektora preventivních programů a souhrnně alespoň 60 hodin kurzů s tematickou z oblasti primární prevence rizikového chování či práce se skupinou, a nebo výchovný poradce se specializací, školní psycholog, etoped, oblastní metodik prevence PPP alespoň s 1 rokem praxe

Lektoři: PhDr. Lenka Skácelová

Akreditace MŠMT č.j. 25 672/2010‐25‐626

Popis semináře: Seminář je určen pro nové a začínající školní metodiky prevence. V rámci semináře poskytne metodička prevence PPP začínajícím ŠMP základní metodické vedení pro plnění funkce ve školním prostředí.

Seminář se pravidelně koná na začátku nového školního roku v průběhu jednoho odpoledne.

Cena: Seminář je bezplatný.

Potvrzení o účasti.

Popis semináře: Seminář je určen třídním učitelům 1. stupně ZŠ. Je zaměřený na rozšíření dovedností pro práci s dětmi v oblasti rozvoje jejich sociálních dovedností v kontextu prevence rizikového chování.

Seminář je jednodenní.

Účastníci obdrží metodickou brožuru Kočičí zahrada.

Lektoři: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Tereza Barnatová, DiS.

Potvrzení o účasti.

Popis semináře: Jednodenní seminář je určen pro školní psychology, k praktickému vyzkoušení technik a her využitelných při práci se žáky a studenty. Seminář ukazuje možnosti a způsoby, jak pracovat s třídními kolektivy při řešení vztahů a potíží v daném kolektivu. Zaměřuje se také na práci pedagogů přítomných v programu a jejich možnosti při následné práci se třídou.

Lektoři: Mgr. Lenka Macková, Mgr. Anna Aujezká

Cena: Seminář je bezplatný.

Potvrzení o účasti.

– Prevence užívání návykových látek pro žáky 7. – 9. tříd a studentů sekund víceletých gymnázií

Popis semináře: Metodika nPrevence – ryze český program všeobecné prevence užívání návykových látek je určena především žákům 7.-9. tříd ZŠ a sekund víceletých gymnázií. Cílem preventivního programu nPrevence je vybavit mladé lidi tak, aby v životě činili zdravá a bezpečná rozhodnutí. Celkem čtyři 45-minutové lekce nPrevence lze realizovat v průběhu běžného školního režimu. Koncovým realizátorem je vyškolený pedagog školy. Kurz je založen na interaktivním přístupu, budou využívány modelové situace, nácvik aktivit a diskuze s účastníky.

Součástí metodiky je manuál pro pedagogy, kteří budou realizovat program.

Lektoři: PhDr. Lenka Skácelová

Cena: Seminář je bezplatný.

Potvrzení o účasti.

Na podzim také pravidelně organizujeme konferenci Primární prevence rizikového chování, která je zaměřena především na dění v Jihomoravském kraji.