On-line systém evidence preventivních aktivit (dále jen SEPA) má za cíl sjednotit a zjednodušit podobu plánování preventivních aktivit na školách a jejich hodnocení na konci roku.

SEPA vychází z koncepce preventivního programu školy. SEPA je zaměřen na správu informací o preventivních aktivitách na školách tak, aby byl jednotný pro všechny základní a střední školy v České republice.

Pro plánování prevence rizikového chování na začátku školního roku slouží modul Plán. Ke zpětné (auto)evaluaci a reflexi programů, které byly v daném školním roce realizovány, slouží modul Výkaz. Snahou autorů SEPA bylo současně vyvážit výpovědní hodnotu vyjádřenou objemem informací s co možná nejmenší administrativní zátěží pro školu, resp. osobu, která údaje shromažďuje, eviduje a vykazuje.

SEPA poskytuje školám a jejich pracovníkům, kteří se podílejí na realizaci programů prevence rizikového chování, nástroj k tvorbě uceleného přehledu o primární prevenci na školách. Zároveň má SEPA napomoci ke snazšímu zaznamenávání informací o všech aktivitách v oblasti primární prevence na školách, které se stávají podkladem pro spolupráci s oblastním metodikem prevence. SEPA umožňuje prostřednictvím sběru informací o stavu školské primární prevence v České republice poskytovat souhrnná data pro tvorbu efektivních a žádoucích koncepčních strategií a další podpory v oblasti prevence na místní, krajské i národní úrovni.

Odkaz na webové stránky systému evidence preventivních aktivit

Odkaz na instruktážní videa: videokanál na Youtube