jihomoravská konference primární prevence rizikového chování 2022

"SOUČASNÝ STAV PRIMÁRNÍ PREVENCE NA ŠKOLÁCH -

trendy se mění - co zůstává?"

Aktuální informace k prevenci ze strany MŠMT

Mgr. Havlíková Jana
ministerský rada, Odbor základního vzdělávání a mládeže, MŠMT ČR

Seznámení s koncepcí primární prevence, dotačními programy v oblasti prevence.

Seberegulace a stabilizace v krizových situacích

PhDr. Neusar Věra
PPP Olomouc

Budeme se krátce věnovat definici stresu a traumatu podle metody Somatic Experiencing™ a fungování mozku ve stresu. Ukážeme si možnosti samoregulace (tj. zvládnout vlastní stres), stejně jako poskytnutí emocionální první pomoci a stabilizace ostatním, pomocí jasných, jednoduchých a snadno použitelných nástrojů.

Programy na podporu duševní odolnosti dětí

Mgr. Zemanová Viktória
Hope4kids

U mladých lidí vidíme nebývalý nárůst duševních potíží a programy na podporu duševního zdraví se dostávají do těžiště PP. Hope4kids představí programy zaměřené na posilování duševní odolnosti dětí, v nichž se děti učí pojmenovávat emoce a trénují s nimi dovednosti potřebné pro jejich snazší zvládání. S velkým ohlasem se setkaly projektové dny Minus na plus s Amosem – to, jak se Komenský vyrovnal s několika epidemiemi, válkou či ztrátou svých blízkých, je pro děti velkou inspirací. Během aktivit mladí lidé prožijí, že zažívat nepohodlí je normální, že těžké věci (mínusy) mohou přinášet do našeho života také pozitivní věci (plusy) a stojí za to je překonávat.

Program primární prevence „Na počátku“,

Mgr. Grünwaldová Eva
Pro život o.p.s.

Program inspiruje žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukazuje pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. Přispívá k prevenci rizikového sexuálního chování žáků, mezi které patří předčasné zahájení pohlavního života, promiskuita, nechráněný pohlavní styk, pohlavní styk s rizikovými partnery, předčasné mateřství a rodičovství. Jedná se o programy: Moje cesta na svět pro 3. a 4. ročník ZŠ; Dobrodružství dospívání pro 5. a 6. ročník ZŠ; Nečekané těhotenství pro 9. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ. Autorem a vlastníkem programu je Národní iniciativa pro život (www.niz.cz).

Policejní prevence a nové trendy v NL

por. Mgr. Procházková Zdeňka
PČR Krajské ředitelství policie JMK Brno

Prezentace programů primární prevence, aktuality v souvislosti s aktivitou PČR se školami. Aktuální téma – nikotinové sáčky, právní rámec v rámci škol a školských zařízení.

Těšíme se na začátek školního roku…!

Ing. Marcela Kováříková, Mgr. Barbora Šenovská
ZŠ Jana Babáka

Představení dobré praxe v rámci primární prevence na základní škole. Teambuildingové workshopy, které škola minulý i letošní školní rok realizovala pro žáky a jejich třídní učitele na začátku školního roku s cílem aktivně pracovat na utváření třídního sociálního klimatu.

Implementace témat VPP do ŠVP osmiletých gymnázií

Mgr. Pauková Dana

Gymnázium Židlochovice

Velká část všeobecné primární prevence je součástí RVP a tedy i ŠVP jednotlivých škol. Ve svém příspěvku nabídnu způsob, jak rozložení jednotlivých témat zmapovat a jak poté zaměřit metodickou podporu školního metodika prevence k jednotlivým pedagogům a žákům. Při zajišťování externích odborníků na preventivní programy je pak možné se zaměřit na tu část prevence, která je v rámci ŠVP pokryta nedostatečně nebo vůbec. Některé výstupy jsou v průběhu roku také využívány v rámci náplně třídnických hodin.

Peer mediace na středních školách – tvorba mediačních materiálů

Mgr. Vojta Jakub, Ph.D., Zmeškalová Ema
Gymnázium Brno – Řečkovice

Prezentace práce, která vznikla jako SOČ (středoškolská odborná činnost). Věnuje se představení procesu peer mediace na školách, odlišnostmi tohoto typu mediace od ostatních a výhodami její realizace ve školním prostředí. V rámci příspěvku také seznámíme posluchače s vytvořeným výukovým materiálem pro začínající peer mediátory – Příručka pro peer mediátory ve školním prostředí.

Poruchy sexuální identity u dětí a dospívajících

prim. MUDr. Sejbalová Petra
Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Petra Sejbalová je primářkou Sexuologického oddělení FN Brno od roku 2006, kdy toto oddělení fungovalo v rámci Fakultní nemocnice u sv. Anny, ve funkci primářky pokračuje ve FN Brno, pod kterou Sexuologické oddělení patří od roku 2010. Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, následně atestovala z psychiatrie a sexuologie. V těchto odvětvích je také soudní znalkyní.

Informační web sexualnivychova.cz

Martinec Richard
prezentace SOČ Gymnázium Řečkovice

Prezentace webových stránek, které byly vytvořeny v rámci SOČ (středoškolská odborná činnost), a slouží jako kvalitní zdroj informací o sexuální výchově pro nezletilé. Stránky jsou založené na knížkách o sexuální výchově MUDr. Martincové a kolektivu autorů. Vznikly jako reakce na průzkum u dospívajících (13-20 let) vedeného lékařkami Sejbalovou a Martincovou, který prokázal jako primární zdroj informací sexuální výchovy internet.

PROGRAM KONFERENCE