jihomoravská konference primární prevence rizikového chování 2021

"SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI -

zúročení zkušeností (nejen) z období distanční formy vzdělávání"

Novinky v oblasti prevence

Mgr. Jana Havlíková

Odbor základního vzdělávání a mládeže, MŠMT, Praha

Souhrnně budou shrnuty finanční prostředky, které poskytuje Jihomoravský kraj prostřednictvím dotačních programů na podporu specifické primární prevence v porovnání s celorepublikovými finančními prostředky. V neposlední řadě bude zmíněna síť zařízení PP v kraji a připravované vzdělávací semináře v oblasti prevence na rok 2020.

Pandemie jako příležitost ke změně

Mgr. Zuzana Masopustová

Pandemie zvýraznila problémy, které dříve nemusely být tak zřetelné. S velkou pravděpodobností pandemie zasáhla dominantně ty děti a rodiny, které byly ohroženy již dříve – pandemie se dá využít jako relativně bezpečný důvod ke změně a nabídnutí pomoci. Nyní tedy máme příležitost hledat způsoby, jak problémy, které fungování dětí ve škole přímo i nepřímo ovlivňují, identifikovat a řešit z pozice pedagogů, školních psychologů a pedagogicko-psychologických poraden.

Výzvy (nejen) distanční výuky - komunikace dětí, rodičů a školy

Mgr. Tereza Pemová

NIDAR, z.s. projekt Sdílené rodičovství

Úspěšný vzdělávací proces je mimo jiné založen na srozumitelné komunikaci mezi dětmi, rodiči i školami. Prezenční i distanční školní docházka vyžaduje různorodé komunikační strategie, které směřují jak k její výukové oblasti, tak i výchovné a socioemoční rovině. Je důležité, aby vzájemná komunikace a spolupráce byla vyvážená a všestranně uspokojující. Měla by plnit jak informační, tak vztahové potřeby všech zúčastněných. Období dlouhodobé a opakované distanční výuky jednoznačně poukázalo na to, jak důležité je, aby rodiče rozuměli vzdělávacím požadavkům školy. Tak i obráceně, jak významně může prospět, pokud je škola (pedagog) byla informován o rodinných souvislostech života svých žáků.

V příspěvku vám budou představeny i otázky týkající se vlivu akutního a chronického stresu, případně traumatu na exekutivní funkce (nejen dětí). Prezentace bude doprovozena příklady dobré praxe.

Rodiče (nejen) ve výuce

Mgr. Krejčí

ZŠ Heyrovského, Brno

Navázání dobrého vztahu mezi školou a rodiči (zákonnými zástupci) je základem spolupráce při výchově a vzdělávání dětí. Jaké možnosti využívá naše škola? Jaké možnosti využívají naši třídní učitelé? Jak zapojit rodiče do výuky? Doba distanční výuky ukázala nové možnosti pro budování spolupráce třídního učitele a rodičů. Příspěvek se bude týkat konkrétního příkladu zapojení rodičů do výuky předmětu občanská výchova a výchova ke zdraví.

Individuální podpora žáků při distanční výuce

Mgr. Nálezková

ZŠ Milénova, Brno

Ve svém příspěvku představím všechny formy podpory naší školy při distanční výuce. Předmětem této podpory byli žáci, kteří zaostávali v učení, nebo měli vyšší stupeň podpůrných opatření a nebo měli doma velmi nepodnětné zázemí.

Zvládání výukových a výchovných problémů v distanční výuce

Mgr. Hanousková

ZŠ Pavlovská, Brno

Zkušenosti s distanční výukou a s tím spojené zvládání výukových a výchovných problémů, jako záškoláctví v podobě nepřipojování se do online hodin, neplnění zadaných úkolů a kryté záškoláctví omlouvané rodiči.

Spolupráce školy a rodičů v době distanční výuky

Mgr. Zapletalová

ZŠ Židlochovice

Seznámíme Vás s konkrétními postupy a aktivitami, které jsme na naší škole v době pandemie realizovali pro podporu efektivní spolupráce a funkčních vztahů mezi rodinami a školou. Prozradíme Vám také, které naše nápady se s nadšením naopak nesetkaly, a podělíme se i o některé plány do budoucna.

Lexikon třídnických hodin

Mgr. Zapletalová

ZŠ Židlochovice

Představíme Vám projekt, skrze který se snažíme zvýšit kompetence třídních učitelů pro vedení třídnických hodin a podpořit tak pozitivní klima ve třídách. Budete mít možnost prohlédnout si „Lexikon“ – metodiku vedení třídnických hodin a na ni navazující soubor her pro šestý a sedmý ročník. Věnovat se budeme významu seminářů při zavádění těchto aktivit a také přínosu pedagogického sdělení pro další práci.

Specifická spolupráce školy s rodiči, žáky nejen v distanční výuce

Mgr. Malivánková

Střední škola F.D.Roosevelta, Brno

Seznámení se specifiky speciální školy v oblasti spolupráce školy s rodiči a žáky – nejen v distanční výuce.

DOBRONAUTI hledají Hvězdný tým!

Mgr. Černá

Dobronauti Brno

Představení nového dlouhodobého programu všeobecné primární prevence z dílny DOBRONAUTŮ, který je zaměřen na téma jinakosti. Je určený žákům 2.–6. tříd ZŠ, kteří v něm formou hry poznávají, jak jinakost vzniká a jaké jsou její důsledky. Děti se během programu učí pojmenovat, v čem jsou ony samy odlišné, a díky vlastnímu prožitku se dokážou vyrovnat s jinakostí vlastní i jinakostí druhých. Zjistí, jak na jinakost reagovat a jakým způsobem případně druhým pomoci. Program má doprovodné audiovizuální materiály a je koncipován jako měsíční program, kdy učitel získá podrobnou metodiku a proškolení, aby jej mohl ve své třídě vést sám, případně za podpory odborníka ŠPP.

Jak správně postupovat a spolupracovat s PČR při šetření protiprávní činnosti mládeže

Ing. Bc. Cuták, plk.v.v.

Představení publikace, která pomáhá školám a školským zařízením se správným postupem a spoluprací s Policií ČR při šetření protiprávní činnosti mládeže.

Online program Technologie a prevence

Doc. Mgr. Gabrhelík Ph.D.

Představení online modulu s názvem Technologie a Prevence (TeP), který pedagogům může pomoci rychle se zorientovat v oblasti rizikového chování spojeného s technologiemi a provést několik rychlých preventivních aktivit zaměřených na děti nebo jejich rodiče s cílem podchytit případné problémy spojené s technologiemi u dětí.

Policejní prevence

por. Mgr. Procházková

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Preventivní aktivity realizované Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje. Představení rizikových forem chování, se kterými se v současné době nejvíce setkáváme v souvislosti se školami. Představení projektu Šikana, který se umístil na 3. místě v národním kole Evropské ceny prevence kriminality.

Online program Kyberbezpečno

Mgr. Martin Šťastný

PPP Brno

Představení připravovaného programu, který je zaměřen na bezpečí na internetu – hlavní myšlenka programu, jeho využití, nahlédnutí na funkce programu.

PROGRAM KONFERENCE