Historie Poradenského centra

1994

 • vznik Kontaktního a poradenského centra pro drogové závislosti z iniciativy Občanského sdružení Podané ruce, vedoucí se stala PhDr. Marcela Vodičková
 • činnost Centra byla zaměřena na práci s klienty, preventivní programy s drogovou tématikou pro školy a vzdělávání pedagogů (předávání informací)

1996

 • Centrum se stalo odloučeným pracovištěm Pedagogicko-psychologické poradny, Zachova 1, Brno, vedením pověřena PhDr. Lenka Skácelová, profilace koncepce a cílů činnosti Centra ve specifické primární prevenci užívání návykových látek
 • náplň činnosti centra se obohatila o akce pořádané k oslovení širší veřejnosti (např. “Cross” Lužánky – „Stop drogy“, časopis „Já a My“ Mikulášský koncert) a o vrstevnické programy (peer program)

1999

 • Centrum bylo přejmenováno na Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti
 • činnost Poradenského centra se nadále orientuje na primární a sekundární prevenci, v rámci primární prevence došlo k posunu směrem k oblasti zdravého životního stylu, mezilidských vztahů, prevenci šikany v třídních kolektivech a odpolední alternativní dílny pro mládež
 • systematizování vzdělávání školních metodiků prevence: metodika zavádění minimálních preventivních programů (MPP) souběžně s vypracováním a zaváděním interaktivních metod práce do konkrétních preventivních programů na školách

2001

 • rozpracování a systematizování peer programu
 • v rámci nastartování systematizace prevence v systému školství Centrum zastává roli metodického pracoviště pro školní metodiky prevence
 • vzdělávací programy pro pedagogy: metodika osobního rozvoje, metodický program, který byl zaměřen na systematické a dlouhodobé vzdělávání všech pedagogických pracovníků (nejen školních metodiků prevence), přičemž zohledňoval a navazoval na školní osnovy předmětů, které zahrnují problematiku zdravého životního stylu a možných nežádoucích rizikových projevů chování u dětí a mládeže (především OV, RV; Základy společenských věd)
 • činnost Centra pod odbornou supervizí

2003

 • spolupráce se Skálovým institutem v Praze – akreditované vzdělávací programy pro pedagogy
 • zahájena spolupráce s neziskovou organizací Release ze Stuttgartu (pilotní projekt krátkodobé intervence u experimentátorů s návykovými látkami)
 • činnost Centra nadále zaměřena na preventivní programy pro brněnské školy a vrstevnické programy (seberozvojová skupina, peer program, netradiční formy prevence)
 • v oblasti sekundární prevence se centrum zaměřuje na klientelu z řad rodičů mládeže zneužívající návykové látky

2004

 • Poradenské centrum bylo zařazeno do projektu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) „Pilotní ověření připravenosti standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek a ověření metodiky hodnocení pro potřeby certifikačního procesu“
 • rozšířena nabídka vzdělávacích akreditovaných programů pro pedagogy v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů

2005 – 2006

 • Poradenské centrum úspěšně prošlo pilotní certifikací a umožnilo v rámci studia certifikátorů cvičné stáže pro jeho frekventanty
 • hlavním cílem tohoto období bylo zkvalitňování všech typů poskytovaných služeb a prezentace zkušeností v regionálním i celostátním měřítku

2007 – 2009

 • spolupráce s rakouskou organizací Ananas na mezinárodním projektu, jehož cílem bylo vytvořit kvalitní nástroj, díky němuž by bylo možné včas odhalit míru zanedbávání a zneužívání dětí
 • navázání bližší spolupráce s Klinikou adiktologie pod 1. LF UK v Praze v projektu „Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické
  a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (VYNSPI)

2010 – 2013

 • trvá spolupráce s Klinikou adiktologie v projektu VYNSPI, tvorba metodických materiálů v oblasti primární prevence rizikového chování v oblasti školství, tvorba standardů odborné způsobilosti v primární prevenci a struktury MPPP
 • zapojení studentů VŠ do peer programů všeobecné specifické primární prevence na základních
  a středních školách

2013 – 2018

 • Účast na projektu Vynspi II.
 • změna koncepce skupinových programů (z původní skupiny KPZ, vznikly s ohledem na věkovou strukturu cílové skupiny dvě – Klub-koo a Puzzle)
 • zavedení učitelských supervizních setkání a podpůrných skupin pro TU
 • aktualizování Podmínek spolupráce s PPP se školami
 • dovybavení vnitřních prostor PPP Sládkova
 • posílení úvazků o 1 odborného pracovníka
 • vedoucí Poradenského centra PhDr. Lenka Skácelová se stala členkou Poradního sboru JMK a Meziresortní skupiny MŠMT k PP
 • pravidelné supervizní setkávání k poradenství rodinné terapie – supervizorka PhDr. Vyhnálková
 • realizace projektu Bezpečné klima ve školách Jihomoravského kraje (aktualizace adresáře sítě služeb)

2018 – 2022

 • získání páté certifikace MŠMT programů primární prevence
 • pokračování v nastavené koncepci práce pro cílové skupiny
 • pravidelná každoroční příprava Konference PPRCH JMK (v r. 2020 on-line formou)
 • podpora ŠMP v užívání on-line systému evidence preventivních aktivit (SEPA) – realizace informativního semináře pro ŠMP, pomoc při přihlášení a práci v tomto systému
 • pravidelné nabídky seminářů a supervizních setkání pro ŠMP
 • prohloubení komunikace a spolupráce se školními psychology
 • rozšíření nabídky služeb o možnost on-line konzultací
 • práce na novém designu a obsahu webových stránek